China 2010
Tianjin
Provinz Henan: Songshangebirge: Zhongyue-Tempel, Shaolinkloster Dengfeng
Provinz Fujian: Xiamen

 

China 2010 Photo

stempel-rot-www1